რეპორტინგი

2023 წლის მესამე კვარტალური ანგარიშგება

2023 წლის მეორე კვარტალური ანგარიშგება

2022 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2023 წლის პირველი კვარტალური ანგარიშგება

2022 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიშგება

2022 წლის მესამე კვარტალური ანგარიშგება

2022 წლის მეორე კვარტალური ანგარიშგება

2021 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის პირველი კვარტალური ანგარიშგება

2021 წლის მეოთხე კვარტალური ანგარიშგება

2021 III კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2021-წლის-III-კვარტალი

2021 II კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

20212

2020 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2021 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2021-წლის-I-კვარტალი

2020 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2020-წლის-IV-კვარტალი

2020 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2020-წლის-III-კვარტალი

2020 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2020-წლის-II-კვარტალი

 

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

 

2020 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2020-წლის-I-კვარტალი

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-IV-კვარტალი

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-III-კვარტალი

2018 წლების  ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-II-კვარტალი

2019 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2019-წლის-1-კვარტალი

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2018-წლის-4-კვარტალი

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2018-წლის-3-კვარტალი

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

2018-წლის-2-კვარტალი

2016 და 2017 წლების  ფინანსური ანგარიშგება

2016 და 2017 წლების აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება

მოგება-ზარალის უწყისი 31.03.2018-ის მდგომარეობით