იპოთეკური სესხი

გამარტივებულ და საუკეთესო პირობებში

"MJC (ემჯეის კრედიტი)" გთავაზობთ იპოთეკურ სესხებს გამარტივებულ და საუკეთესო პირობებში.

აღნიშნული სესხი არ საჭიროებს დამატებით დოკუმენტაციას(სახელფასო ცნობას,საბანკო ისტორიას და ა.შ),გაიცემა უძრავი ქონების მყარი გარანტიით,თბილისის მაშტაბით.პირადობის მოწმობის საფუძველზე და თავდების უზრუნველყოფით

იპოთეკური სესხი უძრავი ქონების მყარი გარანტიით:

  • საცხოვრებელი ბინა
  • საკუთარი სახლი
  • კომერციული ფართი

სესხი გაიცემა 100 000 ლარამდე

სესხის პროცენტის და ძირის დაფარვის გადახდა შესაძლებელია "MJC (ემჯეის კრედიტი)" -ს, TBC ბანკის და საქართველოს ბანკის ფილიალებში.შესაძლებელია ძირის შემცირება ყოველგვარი წინსწრების გადახდის პირგასამტეხლოს გარეშე (გარდა ანუიტეტური ტიპის სესხისა), ძირის შემცირების შემთხვევაში იხდით უკვე შემცირებულ ძირზე დარიცხულ პროცენტს,სესხის დაფარვის თავისუფალი გრაფიკი.საჭიროების შემთხვევაში კი საკრედიტო ხაზით განსაზღვრული ლიმიტის ათვისება. ასევე გთავაზობთ გადახდის ანუიტეტურ გრაფიკს, როდესაც სესხი იფარება ეტაპობრივად, ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის თანაბარი ყოველთვიური შენატანებით.

  • მესაკუთრის პირადობის მოწმობა
  • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

ფიზიკურ პირებზე სესხი გაიცემა მხოლოდ ლარში.

სესხი გაიცემა ეროვნულ/უცხოურ ვალუტაში, იურიდიულ პირებზე